cs en ko

O nás

The Ostrava International School (TOIS) je jedinou školou v České republice poskytující ucelený International Baccalaureate vzdělávací program pro studenty od 3 let až po maturanty.

Jako Kanaďan žijící v České republice chápu, co to znamená žít, učit se a pracovat v cizí zemi. Posledních 15 let jsem strávil budováním školy, která by umožnila českým dětem potkávat studenty a učitelé z celého světa v bezpečném, podpůrném a globálně smýšlejícím prostředí. Čeští studenti vzděláváni v našem programu mají velikou výhodu završení svého studia prestižní mezinárodní maturitou, která je vysoce uznávána univerzitami po celém světě a v České republice považována za plnohodnotnou alternativu k české maturitě.

<b>Brett</b> Gray

Brett Gray

Zakladatel a ředitel TOIS

Přijetí ke studiu

Studenty TOIS jsou děti předškolního věku až maturanti (3-19let). Zájemci o studium na TOIS mohou nastoupit do kteréhokoliv ročníku kdykoliv v průběhu školního roku. Pro zahájení procesu přijetí ke studiu navštivte sekci Openapply.

Jazyk

Studenti TOIS se vzdělávají pouze v anglickém jazyce. Prvotní znalost angličtiny pro přijetí ke studiu na TOIS není podmínkou. Za pomoci podpory učitelů EAL (English as an Additional Language) si naši studenti velice rychle osvojí angličtinu jako běžný komunikační prostředek.

EAL je intenzivní výuka angličtiny, která probíhá individuálně či v malých skupinách studentů. Čeští studenti mají navíc v rozsahu stanoveném MŠMT pro povinnou školní docházku hodiny českého jazyka a českých reálií.

Maturita

Studium na TOIS je zakončeno mezinárodní maturitou International Baccalaureate Diploma Programme, uznávanou vysokými školami v České republice, zemích Evropské Unie, USA, Velké Británii a třetích zemích.

IB Diploma studentů žádajících o přijetí na univerzity v České republice je nostrifikována na krajském úřadě v Ostravě. TOIS je svým studentům plně nápomocna v procesu nostrifikace.

Univerzity

O studenty TOIS se již od Middle Years Programme stará University Counselor, aby jim pomohl s výběrem vysoké školy a s tím souvisejících předmětů, ze kterých budou skládat IB Diploma (mezinárodní maturitu). TOIS University Counselor a studenti TOIS mají k dispozici BridgeU – unikátní software, jež nese nabídku univerzit z celého světa. Absolventi TOIS byli v posledních letech mezi jinými přijati ke studiu vedle českých prestižních vysokých škol jako je Univerzita Karlova či ČVUT, na King’s College (Londýn), Columbia University (New York), Brown University (Rhode Island), University of British Columbia (Canada).

TOIS je mj. dle ust. § 38 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, zahraniční školou na území ČR s povolením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poskytovat svým studentům plnění povinné předškolní a školní docházky. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání na TOIS, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Student, který plní povinnou školní docházku na TOIS musí být, v souladu s ust. § 38 odst. 3 školského zákona, současně zapsán ve spádové škole či jiné škole registrované v rejstříku českých škol, a to dle výběru zákonného zástupce studenta, jehož zákon taktéž zavazuje učinit potřebné kroky vedoucí k nutné evidenci studenta dle tohoto zákona. TOIS je maximálně nápomocná rodičům ve splnění povinností stanovených školským zákonem. Na základě zplnomocnění zákonného zástupce dítěte jsme proto připraveni učinit potřebné kroky dle citovaných ustanovení školského zákona. Rozhodnutí MŠMT

 

* V roce 2023 byla TOIS poskytnuta finanční podpora z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 247.000 Kč, a to na podporu rozvoje cizojazyčné výuky. Dotace se využívá na mzdy kvalifikovaných rodilých mluvčích anglického jazyka, kteří garantují vysokou úroveň cizojazyčného vzdělávání.
Loading
Menu